DamaD ističe da je proces demokratizacije društva (uspostavljanja i usvajanja demokratskih vrednosti u zajednici) od ključne važnosti za ukupni razvoj zajednice koji uključuje vladavinu prava,  poštovanje ljudskih prava, efikasan, pošten i transparentan rad svih organa i nivoa vlasti, preuzimanje odgovornosti za dela i odluke, horizontalnu integraciju i povećanje legitimnosti odluka koje se donose, ravnopravnost i pravičnost, kao i participaciju građana u donošenju odluka, te slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

DamaD prikuplja, artikuliše i kanališe gledišta svojih članova, korisničkih grupa i zainteresovanih građana, promoviše vrednosti socijalne pravde, kulture ljudskih prava i demokratije, i daje doprinose demokratizaciji zajednice kroz: analizu stanja u zajednici i prepoznavanje trendova, zagovaranje novih inkluzivnih politika, podizanje kapaciteta, znanja i veština donosioca odluka te monitoring efekata lokalnih politika i programa na stanje u zajednici.

Zalaže se za stvaranje podsticajnog ambijenta, fokusirane politike i jasne procedure za aktivno sudelovanje građana u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom životu zajednice i naglašava važnost učešća mladih, a naročito žena, u procesima odlučivanja i promoviše koncept integrisane ljudske sigurnosti u lokalnoj zajednici.

DamaD radi na jačanju antikoruptivnog potencijala zajednice, kroz podizanje lične svesti građana i građanki o štetnosti korupcije, motivisanje da se odbacuje korupcija kao oblika ličnog ponašanja i postupanja i osnaživanje pojedinaca da sarađuju sa telima koja se bore protiv korupcije.