';
Preloader logo

Regionalna radio televizija Novi Pazar realizovala je emisiju na temu nasilje u porodici i odgovori zajednice u saranji sa Kulturnim centrom DamaD. Emisija je imala za cilj da fokusira pažnju javnosti na odgovore društvene zajednice na ovu pojavu kroz delovanje službi, institucija i OCD na zaustavljanju porodičnog nasilja nad ženama i decom. U emisiji su izneti stavovi predstavnika Centra za socijalni rad, Tužilaštva, Policije, Doma zdravlja i SOS telefona te ukrštene informacije dobijene od ovih društvenih aktera. Posebno je potencirana važnost pravovremene i kvalitetne saradnje društvenih aktera u najboljem interesu žrtava nasilja i naglašena potreba za uspostavljanjem jedinstvene baze podataka o nasilju u Novom Pazaru. Emisija je emitovana 28.11.2012. godine. Kulturni centar DamaD je organizovao javnu akciju podele promotivnog materijala, u petak, 07. decembra u centru Novog Pazara. Tom prilikom volonteri/ke su distribuirali/le promo paketiće protiv nasilja sačinjene ...

Više