Polazeći od uverenja da je dugoročni rast i razvoj BNV-a u instituciju znanja, ekspertize i savetodavnog delovanja, od suštinske važnosti za celoviti i koherentani razvoj bošnjačke zajednice - Kulturni centar DamaD (kroz logističku, tehničku i ekspertsku podršku i pomoć) i Bošnjačko nacionalno vijeće su finalizirali izradu Strateškog plana BNVa 2016-2020. Kulturni centar DamaD zahvaljuje učesnicima, članovima/cama radne grupe, građanima na datim sugestijama i predlozima za definisanje strateških prioriteta i akcionih elemenata, kao i Fondaciji za otvoreno društvo na finansijskoj podršci koja je omogućila da ovaj planski dokument dobije neophodan kvalitet. [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2016/02/STRATEŠKI-PLAN-BNV-2016-2020.pdf"]

Više...

Kulturni Centar DamaD je uz velikodušnu podršku Ambasade Švajcarske u Srbiji u okviru projekta ”Bezbednosni rizici u Sandžaku - integrisani odgovor zajednice” objavio "Integrisani odgovor zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru", kao rezultat istraživanja elemenata koji direktno utiču i odnose se na ljudsku sigurnost na lokalnom nivou u Novom Pazaru. Time je započet sveobuhvatni proces podizanja otpornosti lokalne zajednice i mladih na bezbednosne pretnje i podsticanja integrisanog društvenog odgovora na bezbednosne rizike, uključujući i radikalizam i ekstremizam. Publikacije, na srpskom i engleskom, možete naći u nastavku. [caption id="attachment_1342" align="alignright" width="150"] Integrated response of the community to human security challenges in Novi Pazar[/caption] [caption id="attachment_1341" align="alignleft" width="150"] Integrisani odgovor zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru[/caption]

Više...

Kulturni centar DamaD i BNV izvršili su validaciju rezultata procesa „Mapiranja i procene postojećih kapaciteta, iskustva i znanja novog sastava Bošnjačkog nacionalnog vijeća da obavlja aktivnosti u okviru svojih mandata“. Istraživanje je sprovedeno uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i predstavlja pravi primer dobre prakse i to prvenstveno u smislu potpune otvorenosti i spremnosti ove institucije da sarađuje sa civilnim društvom, a u cilju unapređivanja rada u korist građana. Bošnjačko nacionalno vijeće je prošlo kroz istraživački proces koji jasno definiše njegove snage, ali i oblasti u kojima je potrebno dodatno osnaživanje i unapređivanje kapaciteta. Radionica za validaciju je bila strukturirana na način da je najpre dala uvid u sve elemente istraživačkog procesa koji je sproveden, uključujući i ključne nalaze, zaključke i preporuke, a zatim su vijećnici pristupili procesu validacije: odobravanja, slaganja sa, prihvatanja, ili problematizovanj...

Više...

Kulturni centar DamaD i Bošnjačko nacionalno vijeće usaglasili su i usvojili predloženu metodologiju i istraživačke instrumente za mapiranje i procenu postojećih kapaciteta, iskustava i znanja novog sastava Vijeća za obavljanje aktivnosti u okviru svojih mandata. Ovaj proces će pružiti uvid u ključne elemente ljudskih, ali i tehničkih resursa koji se trebaju osnažiti ili unaprediti kako bi novi saziv BNV-a bio u prilici da kvalitetno, efektivno i efikasno sprovodi svoj plan i program, a u korist bošnjačke zajednice.  Uvažavajući činjenicu da novi saziv Vijeća tek uspostavlja organizacione okvire svoga rada, DamaD je 11.02.2014. godine upriličio odvojene inicijalne sastanke sa Vasvijom Gusinac, potpredsednicom Vijeća, odnosno Jahjom Ferhatovićem, predsednikom Kluba vijećnika “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” i Admirom Muratovićem, članom Kluba. Sa oba sastanka je proisteklo ujednačeno razumevanje da su mapiranje i procena izuzetno važni prvi koraci za ...

Više...

POTPISAN SPORAZUM O SPROVOĐENJU IZBORA ZA BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE  u gradu Novom Pazaru i opštinama Tutin, Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Danas, 10.10.2014. u 12:00 sati, u prostorijama OEBS Trening centra u Novom Pazaru potpisan je Sporazum o sprovođenju izbora za Bošnjačko Nacionalno Vijeće između direktnih aktera u izbornom procesu: proglašenih izbornih lista i jedinica lokalne samouprave koje su ga prihvatile. Sporazum je definisao modei ponašanja izbornih lista i jedinica lokalne samouprave tokom predizborne kampanje i na dan izbora, principe delovanja u postizbornom period i tokom konstituisanja budućeg saziva BNV, kao i osnovna načela rada samog Vijeća u odnosu na ključne nadležnosti: obrazovanje, zaštita, razvijanje i promocija kulture, te informisanje i službena upotreba jezika i pisma bošnjačke nacionalne manjine. Sporazum je nastao kao iskaz potrebe da se istakne izuzetan značaj izbora za BNV, te da se usaglašeno, dogovoreno i javno po...

Više...

Kulturni Centar DamaD kao organizacija koja od 1992. godine aktivno radi na promovisanju kulture, kulturno-obrazovnih politika i stvaraoca, unapređivanju slobode govora i informisanja, zaštiti i promociji ljudskih i manjinskih prava i razvijanju kulture mira, dijaloga i saradnje, a na predlog Savetа za inkluzivno upravljanje i Fondacije za otvoreno drustvo i uz nepodeljenu saglasnost svih ucesnika Regionalnog Foruma koji je održan, 25. oktobra 2014. u Beogradu, je preuzeo obavezu da: nadogradi i konkretizuje dobru političku volju i pozitivnu nameru direktnih učesnika u izbornom procesu, te ponudi polazni dokument o fer i demokratskim izborima, i koordinira proces usaglašavanja istog, a pod pokroviteljstvom OSCE Trening centra u Novom Pazaru, upućuje SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Obaveštavamo javnost da je “Sporazum o sprovođenju izbora za Savete nacionalnih manjina u gradu Novom Pazaru i opštinama Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš usaglašen i prihvaćen od strane ...

Više...