Polazeći od uverenja da je dugoročni rast i razvoj BNV-a u instituciju znanja, ekspertize i savetodavnog delovanja, od suštinske važnosti za celoviti i koherentani razvoj bošnjačke zajednice - Kulturni centar DamaD (kroz logističku, tehničku i ekspertsku podršku i pomoć) i Bošnjačko nacionalno vijeće su finalizirali izradu Strateškog plana BNVa 2016-2020. Kulturni centar DamaD zahvaljuje učesnicima, članovima/cama radne grupe, građanima na datim sugestijama i predlozima za definisanje strateških prioriteta i akcionih elemenata, kao i Fondaciji za otvoreno društvo na finansijskoj podršci koja je omogućila da ovaj planski dokument dobije neophodan kvalitet. [gview file="http://kcdamad.org/wp-content/uploads/2016/02/STRATEŠKI-PLAN-BNV-2016-2020.pdf"]

Više...

Misija OEBS-a u Srbiji objavljuje konkurs za učešće na seminaru o tranzicionoj pravdi „Suočavanje sa prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu MSP u postupcima za genocid” koji će se održati od 27. do 29. septembra 2015. godine u Novom Pazaru.   Seminar je namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladim ljudima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija za ljudska prava.   Na seminaru će se govoriti o sledećim temama: Uvod u mehanizme tranzicione pravde; Komisije za istinu; Reparacije; Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde sa posebnim osvrtom na postupke koji su se bavili događajima u Srebrenici; Domaća suđenja za ratne zločine; Rodno i seksualno nasilje u ratu.   Predavači na seminaru biće domaći i regionalni eksperti iz oblasti tranzicione prav...

Više...

Kulturni Centar DamaD je uz velikodušnu podršku Ambasade Švajcarske u Srbiji u okviru projekta ”Bezbednosni rizici u Sandžaku - integrisani odgovor zajednice” objavio "Integrisani odgovor zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru", kao rezultat istraživanja elemenata koji direktno utiču i odnose se na ljudsku sigurnost na lokalnom nivou u Novom Pazaru. Time je započet sveobuhvatni proces podizanja otpornosti lokalne zajednice i mladih na bezbednosne pretnje i podsticanja integrisanog društvenog odgovora na bezbednosne rizike, uključujući i radikalizam i ekstremizam. Publikacije, na srpskom i engleskom, možete naći u nastavku. [caption id="attachment_1342" align="alignright" width="150"] Integrated response of the community to human security challenges in Novi Pazar[/caption] [caption id="attachment_1341" align="alignleft" width="150"] Integrisani odgovor zajednice na izazove po ljudsku sigurnost u Novom Pazaru[/caption]

Više...

Kulturni centar DamaD je sproveo proces mapiranja i procene kapaciteta novog saziva BNV da obavlja aktivnosti u okviru svojih mandata. Mapiranje je pružilo uvid u ključne elemente ljudskih, ali i tehničkih resursa koji se trebaju osnažiti ili unaprediti kako bi novi saziv BNV-a bio u prilici da kvalitetno, efektivno i efikasno sprovodi svoj plan i program, a u korist bošnjačke zajednice. Ceo proces mapiranja i procene su realizovani i izuzetno su važni kao prvi koraci za dugoročni, strateški rast i razvoj BNV-a u instituciju znanja, ekspertize i kao „instrumenta“ za ostvarivanje prava Bošnjaka, kako bi se ispunila očekivanja građana. Kompletno istraživanje možete preuzeti ovde:  BNV-mapiranje-i-procena.

Više...

Kulturni centar DamaD i BNV izvršili su validaciju rezultata procesa „Mapiranja i procene postojećih kapaciteta, iskustva i znanja novog sastava Bošnjačkog nacionalnog vijeća da obavlja aktivnosti u okviru svojih mandata“. Istraživanje je sprovedeno uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i predstavlja pravi primer dobre prakse i to prvenstveno u smislu potpune otvorenosti i spremnosti ove institucije da sarađuje sa civilnim društvom, a u cilju unapređivanja rada u korist građana. Bošnjačko nacionalno vijeće je prošlo kroz istraživački proces koji jasno definiše njegove snage, ali i oblasti u kojima je potrebno dodatno osnaživanje i unapređivanje kapaciteta. Radionica za validaciju je bila strukturirana na način da je najpre dala uvid u sve elemente istraživačkog procesa koji je sproveden, uključujući i ključne nalaze, zaključke i preporuke, a zatim su vijećnici pristupili procesu validacije: odobravanja, slaganja sa, prihvatanja, ili problematizovanj...

Više...

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Kulturni centar DamaD i Urban-In izražavaju najdublju zabrinutost za ukupno stanje u lokalnoj zajednici i najoštrije osuđuju nasilje unutar institucija sistema. Time se narušava ugled institucija i direktno podrivaju demokratske društvene vrednosti, a preosetljiva i na različite načine raspolućena zajednica kakav je Novi Pazar, izlaže se nepredvidivom stresu koji za posledicu mora imati produbljivanje nestabilnosti i dodatne podele. Nije na nama da utvrđujemo činjenice: ko je počeo? ko je iritirao? čije je obezbeđenje? i sa kojim pravom obezbeđenje? – time se moraju baviti nadležni organi - ali jeste na nama da ukažemo na alarmantnost situacije u kojoj opozicioni odbornici opet dobijaju batine unutar najvišeg predstavničkog doma građana i građanki Novog Pazara. Najoštrije osuđujemo ovaj i svaki drugi vid razvijanja psihoze straha i uspostavljanja nasilja kao legitimnog oblika političkog delovanja. Zahteva...

Više...